Сепаратори од 60-250l/sec
Состави за одвојување лесни течности (масло, бензин...) Печати

Производите се према EN 858-1 со интегриран таложник

Намена:  За прочистување од мрсна дождовница, процесни и технолошки води со проток од 1,5 до 300 л/с!

Начин на вградување: Во земја, се ископува јама на длабочина h+20cm, се планира димензијата на земјата L+B на припремена рамна бетонска плоча се спојуваат   PVC-цевките  со гумените спојки на влез и излез. Морално е да се напуни сепараторт со вода до висина на излезотa. Да се проверат спојките да не пропуштаат. Да се наполни и порамни теренот а површината на теренот да се прилагоди на околината! Да се осигура пристап до сепараторт!

Начин на одржување: Да се направи договор со овластениот  собирач на опасниот материја (масло, масти и др.). Да се празни сепараторот од масло и масти по потреба и да се згрижи спрописно според законот за опасен отпад. За поголеми капацитети проектираме сепаратори со By-pass или специјални изведби.

separator250shema-hr

 

Стандардни димензии на големите сепаратори

 

Тип сепаратор
Волумен(l)
Должина
L (mm)
Ширина
B (mm)
Висина
H (mm)
Вкупна висина h Влез
U (mm)
Излез
I (mm)
Цевка
ØD
Проток
Q (l/s)
15 000 l 6000 1500 1500 2500 1325 1485 Ø315 60
20 000 l 6000 2000 2000 3000 1325 1485 Ø315 80
25 000 l 6000 2250 2000 3000 1410 1610 Ø400 100
30 000 l 7000 2250 2000 3000 1510 1760 Ø500 125
35 000 l 8000 2250 2250 3000 1250 1500 Ø500 150
40 000 l 9000 2500 2500 3000 1300 1600 Ø600 200
50 000 l 10 000 2500 3000 3000 1300 1600 Ø600

250

Напомена: Длабочината на влезната цевка U се менува со висина X  која ја одредува нарачетолот. 

 Тогаш се за истата мера менува и длабочината на вилираната подлога h. Стандардно се вградуваат капаци од типот ТЕHNIX за сепаратортие од носивост од 50, 150, 250 i 400 kN.

 

Конструкција: Основни материјал Č.0361,  заштитен со специјална боја, спојни цевоводи (влез-излез) INOX.Комплетниот состав е целосно безбеден и атестиран. БР. 2486/96. За сите нејаснотии обратете се кај произведителот SEPERATORA.

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.