Современи, компактни, и преносливи уреди за биолошко прочистување на вода Печати

biorotormid-slika1

Tехнолошки процеси на прочистувањето на вода во биоротор
1.Собира во влезната комора- физикално ја обработува отпадната вода
2.Предпумпна подигнувачка станица и припрема биомаса за помош на роторот во пумпата.
3.Аерацијски базен - биолошки предтретман ја обогатува водата со кислород и истерува амонијак.
4.Аератори на воздух.
5.Примарни базен- дозатор на биомаса на ротирачкиот полипропиленскиот ротор.
6.Секундарниот таложен базен за прочистување на отпадната вода.
7. Состав за испумпување и рециклирање на прочистената вода.
8.Комора за контрола и зимање примерок од прочистената вода.
9.Состав за прочистување и вадење на талог.
10. Комора за стабилизација и егализација на прочистената вода.

Ознака
на уредот 

Еквивалент особи (по ден)

 Дневен доток (m3/ден)

 Oргански терет(kg BPK5/ден)

 Димензии на уредот (AxBxH m)

Темелна плоќа (axbxh m)

Приклучни цевки (Ø)

Вградена слилина(kW)

 BRT-1000

 1000

 100

 60

 10,0 x 2,75 x 2,75

 11,0 x 3,0 x 0,2

 315

 7,5

  BRT-1250

  1250

  125

  75

  12,0 x 2,75 x 2,75

  13,0 x 3,0 x 0,2

  400

  8,5

  BRT-2500

  2500

  250

 150

  22,5 x 7,0 x 2,75

  22,5 x 7,0 x 0,2

 500

  18

  BRT-5000

  5000

  500

 300

  22,5 x 15,5 x 2,75

 22,5 x 15,5 x 0,2

 600

 35

biorotormid-slika2

Состав за прочостување TEHNIX 2000 вграден во склопот на скијалиштето ROGLA во словенија - еквавилент 2000ЕС
Голем  уред за прочистување на вода со капацитет од 10000 до 1000000 луѓе

Работно- техничка соработка SFC-Салзбург од Австрија и компанијата TEHNIX резултира со големи можности. Проектирање и монтажа на систем за прочистувањ на отпадна вода со капацитет до милион луѓе.

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.