Опрема за одвод
Избор на опрема према условите на користење или сепарирање Печати

Каналите и подните сифони се вградуваат во состав со одводот пред сепараторот.

Канали ТЕHNIX према  EN 1433 стандард

opremodvod-slika2

 

 

Tип на канал

Ширина A

Висина B

Должина
TK 100 156 mm 170 mm 1500 mm
TK 150 206 mm 220 mm 1500 mm
TK 200 256 mm 270 mm 1500 mm
TK 250 306 mm 320 mm 1500 mm
TK 300 356 mm 370 mm 1500 mm

 

Подни решетки, поцинкувани или  од сиво леано железо со различни димензии

 

Тип Tehnix

Дебелина на лим

димензии / висина

TX - 1 3 mm 30 x 30 / 30
TX - 2 4 mm 40 x 40 / 40
TX - 3 5 mm 50 x 50 / 50

 

Специјални системи за заклучување на леани поклопци - Tehnix носивост 50, 150 250 i 400kN

opremodvod-slika7

Сифонски сепаратори - Вградување кај мали котлана и гаража

Тип

Должина

Ширина

Висина

ø D

50 / 20 650 400 300 110
100 / 42 1200 400 300 110

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.