Фабрика за рециклирање комунален отпад Печати

Собирање, сортирање, балирање, рециклажа и депонирање- картон, хартија, PET Амбалажа, пластика, стакло, текстил, кожа итн.

Капацитет на фабрика од 25 до 100 илјади вработени.

Опрема за рециклажа на отпад во фабрика:

 

1 Хала -Челична монтажна конструкција
2 Дупла собирна комора за отпад 50 m3
3 Движечка транспортна лента 7 m x 1 m
4 Сортирачка лента 20 m x 1 m брзина 0,1-1 m/sec.
5 Комплетна конструкција на сортирачката
6 Боксови за собирање на сортираниот материјал
7 Преса за сортирање од сортирница 2x50 t
8 Пресконтејнери за депонија 2x10 m3
9 Комунални контејнер 7 m3   4 ком.
10 Плински виљушкари 2,5 t i 3 t 11 уредски контејнер дупли 6x2,4x2,6 m
12 Контејнер - Гардероба и санитарии
13 Регално складилиште за палети 8x4x1 m
14 Цистерна за отпадно моторно масло 5 m3
15 Преса за стари маслени филтери
16 Маса за рециклажа на електронска опрема
17 Маса за рециклажа на стара бела техника
18 Преса за балирање 25 t за буриња, кофи ,канти
19 Вградување на монтажни шини за движење на опремата
20 Електро опрема - Управувачки ормар 50 kW

 

Технологија на собирање, сортирање, балирање и депонирање на комуналниот отпад

Пресек на технолошкиот процес за рециклирање на комуналниот отпад

recikltvornica-slika1

recikltvornica-slika2

ХАЛА Челична монтажна конструкција

recikltvornica-slika3

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.